2013 p37 heb

עלייה ברישום ילדים ערבים למסגרות חינוך קדם-יסודי07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

עלייה ברישום ילדים ערבים למסגרות חינוך קדם-יסודי: אחוז גדול של ילדים יהודים בגילי 5–3 לומדים…

2013 p36 heb

חלקם של החרדים בחינוך היהודי גדול פי 2.5 עד 3 מאשר ב-199507.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

חלקם של החרדים בחינוך היהודי גדול פי 2.5 עד 3 מאשר ב-1995: ההבדלים בין המגזרים…

2013 p35 heb

נוצר פער בתקציב החינוך בין ה-OECD לישראל07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

נוצר פער בתקציב החינוך בין ה-OECD לישראל: ההוצאות לתלמיד בישראל ובמדינות ה-OECD – בניכוי פערים…

2013 p34 heb

מורים בישראל עובדים פחות שעות בשנה07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

מורים בישראל עובדים פחות שעות בשנה: יש סתירות משמעותיות בזמן העבודה של מורים במהלך שנת…

2013 p33 heb

הכיתות צפופות יותר, אך מספר התלמידים למורה דומה ל-OECD07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

הכיתות צפופות יותר, אך מספר התלמידים למורה דומה ל-OECD מחד, הכיתות בישראל היו צפופות יותר…

2013 p32 heb

ריבוי שעות הלימוד בישראל אינו מניב הישגים חינוכיים טובים יותר07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ריבוי שעות הלימוד בישראל אינו מניב הישגים חינוכיים טובים יותר: ב-19 מתוך 24 מדינות OECDהמציגות…

2013 p29 heb

כל דור משכיל יותר מהדור שלפניו בגיל 3407.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

כל דור משכיל יותר מהדור שלפניו בגיל 34: חלקם של בעלי יותר מ-12 שנות לימוד…

2013 p28 heb

בכל דור בני 64 נעשים משכילים יותר07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

בכל דור בני 64 נעשים משכילים יותר: אחד השינויים המרשימים שחלו בישראל בעשורים האחרונים הוא…

2013 p27 heb

ריבוי בעלות ההשכלה הגבוהה עומד מאחורי הגידול בשיעורי תעסוקת נשים07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

ריבוי בעלות ההשכלה הגבוהה עומד מאחורי הגידול בשיעורי תעסוקת נשים: מאז ילידות שנות הארבעים שיעורי…

2013 p26 heb

כל דור של נשים עובד יותר מהדור הקודם07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

כל דור של נשים עובד יותר מהדור הקודם: שיעורי התעסוקה בקרב כל דור של נשים …

2013 p25 heb

רמת השכלה נמוכה יותר מתבטאת בשיעורי תעסוקה נמוכים יותר בקרב גברים בכל הדורות07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

רמת השכלה נמוכה יותר מתבטאת בשיעורי תעסוקה נמוכים יותר בקרב גברים בכל הדורות: בקרב גברים…

2013 p24 heb

כל דור של גברים עובד פחות מהדור הקודם07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

כל דור של גברים עובד פחות מהדור הקודם: באופן כללי, בכל הדורות שיעורי התעסוקה של…

2013 p23 heb

להשכלה יש השפעה רבה יותר ממגדר על פערי השכר07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

להשכלה יש השפעה רבה יותר ממגדר על פערי השכר: פערי השכר בין עובדים בעלי רמות…

2013 p22 heb

השכלה רבה יותר שווה הכנסות גבוהות יותר07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

השכלה רבה יותר שווה הכנסות גבוהות יותר: בכל קבוצות ההשכלה ההכנסה עולה עם הגיל וצבירת…

2013 p21 heb

השפעת ההשכלה על התעסוקה חוצה מגדר ודת07.12.2014

מאת מצב המדינה בתמונות 2013

השפעת ההשכלה על התעסוקה חוצה מגדר ודת: יהודים וערבים, גברים ונשים – כל ארבע הקבוצות…