אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות
מחבר: מחברים שונים מחקרי מדיניות

הספר מרכז את הידע הקיים במגוון סוגיות הנוגעות לאי שוויון בחינוך, ודן בהשלכות למדיניות ובצעדים אפשריים לשינויה.

הספר מתעד את אי השוויון ההשכלתי בישראל ודן בתרומה האפשרית של רכיבי מדיניות החינוך לצמצום אי שוויון השכלתי בין צעירים. נראה כי למרות היתרונות שבידי השכבות החזקות יש תקווה שמדיניות חינוכית ממוקדת תוכל לצמצם פערים אלו, גם אם לא לבטלם. התובנה בדבר מרכזיותם של משאבי המשפחה ביצירת פערים השכלתיים אינה צריכה להחליש את שאיפתם של מקבלי החלטות לפעול למען צמצום פערים אלו, אלא דווקא לחזק את מחויבותם לפתח מדיניות המכוונת לצמצומם. פרקי הספר דנים בדרכים המגוונות שבהן מדיניות חינוכית יכולה לקדם הזדמנויות השכלתיות בקרב השכבות החלשות בחברה.

לכתיבתו חברו חוקרי חינוך מהמובילים בישראל ובראשם פרופ' חנה איילון, נחום בלס, ד"ר יריב פניגר ופרופ' יוסי שביט.

לספר המלא:

אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות

לפרקי הספר:

פתח דבר – פרופ' אבי וייס

הקדמה: ההיה העקוב למישור? המישור החינוכי ואתגר אי השוויון – יעל (יולי) תמיר

פרק 1. קשיים ותקוות בדרך לשוויון בהזדמנויות השכלתיות

פרק 2. הפרטה, בחירה ושוויון בחינוך

פרק 3. הסללה והשפעתה על אי שוויון בחינוך

פרק 4. הפרדה ושילוב בין קבוצות אתניות ובין מעמדות חברתיים בבתי ספר ובכיתות

פרק 5. חלוקת משאבים במערכת החינוך

פרק 6. האם יש טעם לצמצם את גודל הכיתות בבתי הספר?

פרק 7. איכות המורים: גיוס, הכשרה והתמקצעות כוח ההוראה

פרק 8. מבחנים ככלי במדיניות חינוכית לצמצום פערים

פרק 9. פדגוגיה ככלי לצמצום אי שוויון השכלתי

פרק 10. עוני בגיל הרך ואי שוויון בחינוך

פרק 11. אי שוויון חברתי בהשכלה הגבוהה בישראל: מבט רב־ממדי

פרק 12. הפער המגדרי בחינוך

פרק 13. סיכום: מסקנות והמלצות למדיניות