ההוצאה לכיתה ולתלמיד בחינוך היסודי הרשמי
מחבר: נחום בלס, חיים בלייך מחקרי מדיניות

ההוצאה של משרד החינוך (ללא תקציבים שמעבירים גופים אחרים) לכיתה ולתלמיד בחינוך היסודי עלתה מאוד בשנים האחרונות. רוב התקציב מוקצה לבתי הספר על פי נוסחאות קבועות, ולגורמים שונים במערכת יש השפעה מוגבלת על גובהו. אולם למרות הנוסחאות האוניברסליות, גם בפיקוח על המאפיינים של מוסדות החינוך התקצוב בחינוך הממלכתי-דתי הוא הגבוה ביותר, ובחינוך הערבי הוא הנמוך ביותר.

תקצוב החינוך היסודי

תקצוב בתי הספר היסודיים נקבע כיום לפי שלושה אפיקי תקצוב עיקריים, המבטאים שיקולים חינוכיים, חברתיים ואידאולוגיים.

1. תקן בסיסי: תקצוב המיועד להבטיח לבית הספר את מספר שעות העבודה של מורים (שעות שבועיות) שיאפשר להורות את תוכנית הלימודים הנדרשת (ולהשיג מטרות חינוכיות נוספות).

 • התקן הבסיסי המועבר לכל מוסד חינוכי נקבע על פי מספר הכיתות, ולא על פי מספר התלמידים. מספר התלמידים המינימלי לפתיחת כיתה הוא 20, וכל תלמיד נוסף מעבר לילד ה-20 מזַכה את בית הספר בתוספת תקציב – ואם מספר התלמידים נמוך מ-20, הכיתה מקבלת רק מחצית מתקצוב התקן הבסיסי.
 • קביעת הרף למספר התלמידים המינימלי בכיתה לצורכי תקצוב (בניגוד למספר התלמידים שנחוץ לפתיחת כיתה בפועל) משתנה בהתאם לדירוג מדד הטיפוח של בית הספר (ככל שהמדד גבוה יותר, כך הרקע החברתי-כלכלי של תלמידי בית הספר נמוך יותר). בבית ספר שתלמידיו מרקע מבוסס גודל הכיתה לתקצוב הוא 40 תלמידים, ואילו בבית הספר בדירוג החלש ביותר הוא עומד על 32. בפועל משמעות ההבדלים היא שבבתי ספר הכוללים מספר תלמידים זהה עשוי מספר הכיתות לצורכי תקצוב להיות שונה, ועקב כך תקציבם הכולל עשוי להיות שונה.
 • בעקבות החלטת מדיניות בנושא, מספר התלמידים המרבי בכיתות א'-ג' אמור להצטמצם ל-34 עד סוף 2018.

  התקציב לכיתה ולתלמיד בכיתה ג'2. סלים ייעודיים המוקצים על פי נוסחה: תקציבים הנוספים לתקן הבסיסי על סמך מאפייני התלמידים במוסד. תקציבי הסלים הם "צבּועים" (כלומר מיועדים למטרה מוגדרת) ומועברים אוטומטית לבתי הספר על פי נוסחאות קבועות.

  • סל טיפוח – מיועד לסייע בצמצום פערים לימודיים וחינוכיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות, על פי קריטריון חברתי-כלכלי. התקצוב בסל זה עלה בשנת 2014.
  • סל שילוב – מיועד לקליטת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות. הסל מוקצה על פי נוסחה: 5.4 אחוזים מכלל התלמידים בכל בית ספר מקבלים תוספת של 1.85 שעות שבועיות לכל אחד.
  • סל שעות תפילה – נועד לאפשר קיום תפילה בבתי ספר בפיקוח ממלכתי-דתי. התקצוב בסל עומד על 1.22 שעות שבועיות לכל כיתה לצורכי תקצוב.
  • סל קליטה – מיועד לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. התקציב בסל מביא בחשבון את ארץ העלייה ואת משך השהייה של התלמיד בארץ.3. סלים אחרים: סלים מיוחדים הניתנים על פי החלטה מיוחדת, בעקבות הכללת בתי ספר מסוימים בפרויקטים ספציפיים או מתוך הכרה בצורך מיוחד.

   הגורמים המשפיעים על התקציב

   המחקר בוחן את מידת ההשפעה של גורמים שונים המשפיעים על התקצוב לכיתה ולתלמיד: מדד הטיפוח, גודל המוסד,  קיומן או היעדרן של כיתות חינוך מיוחד, השתתפות במסגרת של יום לימודים ארוך, המגזר וסוג הפיקוח, ותק חציוני של מורים ושיעור המורים בעלי תארים מתקדמים.

   הנתונים העולים מהבדיקה מתמקדים בשני פנים עיקריים: ההשפעה השולית של כל משתנה על התקצוב והתרומה של כל משתנה לשונות המוסברת.

   תוצאות הרגרסיה הרב-משתנית, הכוללת פיקוח על משתני בית הספר, מראות כי מרבית ההבדלים בין המוסדות בתקצוב לכיתה ולתלמיד יכולים להיות מוסברים בכמה משתנים:

   • רוב רובם של ההבדלים הניתנים להסבר – 87 אחוזים מההבדלים בתקציב לכיתה ו-92 אחוזים מההבדלים בתקציב לתלמיד – קשורים לגורמים שההשפעה עליהם מוגבלת, כגון מדד טיפוח, השתתפות ביום לימודים ארוך וגודל בית הספר. תרומתם של המגזר וסוג הפיקוח להבדלים הניתנים להסבר קטנה בהרבה: כ-13 אחוזים בתקצוב לכיתה וכ-8 אחוזים בתקצוב לתלמיד.
    תרומת מאפייני בית הספר ליכולת להסביר הבדלי תקצוב