לומדים יותר, נושרים פחות: מגמות נשירה בחטיבה העליונה
מחבר: גיא ינאי, הדס פוקס, נחום בלס תקציר מדיניות

בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעורי הנשירה של תלמידים בבתי ספר על-יסודיים. עם זאת, בקרב קבוצות אוכלוסייה פגיעות כמו ילדים ממשפחות עולים וילדים מרקע חברתי-כלכלי נמוך, שיעורי הנשירה מוסיפים להיות גבוהים

תקציר

שיעור התלמידים בכיתות י'-י"ב שנשרו מבית הספר עמד בשנת תשס"ג (2002/03) על 10%, לעומת פחות מ-8% בשנת תשע"ז (2016/17). אם מוציאים מהחישוב את בתי הספר החרדיים, שרבים מתלמידיהם בחינוך העל-יסודי לומדים בישיבות שאינן בפיקוח משרד החינוך, שיעורי הנשירה יורדים עוד יותר: מ-9% לכמעט-5.5%.

שיעורי נשירה לפי מסלולי לימודים

בקרב הלומדים בחינוך העיוני הירידה בשיעורי הנשירה – הנמוכים מלכתחילה – הייתה מתונה יחסית, אבל בקרב תלמידי החינוך הטכנולוגי חלה ירידה ניכרת: בתוך עשר שנים הצטמצם השיעור כמעט במחצית – מ-9.5% בשנת 2003 ל-5.5% בשנת 2017.

 • בחינוך הטכנולוגי הגבוה שיעורי הנשירה צנחו מ-4.5% בשנת 2006 ל-1.5% בלבד בשנת 2017 – שיעורים נמוכים מאלה של תלמידי החינוך העיוני.
 • בחינוך הטכנולוגי הבינוני שיעור הנשירה ירד מ-11% ל-7%.
 • בחינוך הטכנולוגי הנמוך הצטמצמה הנשירה בשיעור הגבוה ביותר, מ-28% ל-19%.נתונים אלו מעידים כי בניגוד לעבר, החינוך הטכנולוגי מעניק היום ללומדים בו הזדמנויות למוביליות חברתית השוות לאלו של תלמידי החינוך העיוני.

  שיעורי נשירה לפי מגזר ומגדר

  בחינוך הערבי חלה ירידה ניכרת בשיעורי הנשירה, מ-15% בשנת 2003 ל-8% בשנת 2017. עם זאת שיעורים אלו גבוהים בהשוואה לחינוך היהודי, הן בקרב בנים והן בקרב בנות.

  שיעורי נשירה לפי מגזר

  • שיעורי הנשירה בחינוך הטכנולוגי הגבוה במגזר הערבי עומדים על אחוז אחד בלבד, פחות מהשיעור המקביל בקרב תלמידים מהמגזר היהודי.
  • שיעורי הנשירה של בנים במגזר הערבי גבוהים פי שלושה משיעורי הנשירה של בנות במגזר זה.
  • בשנת 2017 עמד שיעור הנשירה בקרב בנות במגזר הערבי על 5%, בהשוואה ל-3% בקרב בנות במגזר היהודי. הפערים בקרב הבנים עמוקים עוד יותר: 11.5% לעומת 5% במגזר היהודי.

  שיעורי נשירה לפי מצב חברתי-כלכלי ואזור מגורים

  כצפוי, שיעורי הנשירה של תלמידים, הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי, עולים ככל שמדד הטיפוח של בית הספר עולה (ככל שהמדד גבוה יותר הוא מעיד על רקע חברתי-כלכלי חלש יותר). עם זאת, לאחר פיקוח על משתנים חברתיים-כלכליים לא ניכרים הבדלים גדולים בין אזורי המגורים השונים בשיעורי הנשירה של תלמידים.

  • שיעורי הנשירה בבתי ספר ערביים שקיבלו את מדד הטיפוח הנמוך ביותר (בעלי הדירוג החברתי-כלכלי הגבוה ביותר) עמדו על 2% בלבד, בעוד שיעורי הנשירה בבתי ספר מקבילים במגזר היהודי עמדו על 4.5%.
  • שיעורי הנשירה בבתי ספר מהמגזר היהודי שקיבלו את מדד הטיפוח הגבוה ביותר עמדו על 8.5%. בקרב תלמידים מהמגזר הערבי בעלי רקע חברתי-כלכלי דומה עמד שיעור הנשירה על 6% בלבד.
  • בחינוך הערבי ניכרים הבדלים גדולים בשיעורי הנשירה בין אזורי מגורים שונים, אך לאחר פיקוח על משתנים חברתיים-כלכליים של התלמידים ההבדלים מצטמצמים מאוד ואין בהם די כדי להסביר את שיעורי הנשירה. יוצאי דופן הם בתי הספר של החינוך הערבי במחוז תל אביב, שבהם שיעור הנשירה גבוה ב-8.5 נקודות אחוז משיעור הנשירה בבתי ספר יהודיים באותו אזור.

   שיעורי נשירה בקרב עולים

   בקרב עולים, ובעיקר בקרב מי שעלו אחרי גיל 12, שיעורי הנשירה מוסיפים להיות גבוהים.

   • למעלה מ-9% מקרב העולים נושרים מבית הספר, בהשוואה ל-3% נושרים בקרב תלמידים שנולדו בישראל.
   • שיעור הנשירה בקרב תלמידים שעלו לישראל אחרי גיל 12 מוסיף להיות גבוה ועומד כיום על כמעט 20%. עם זאת, שיעור הנשירה בקרב תלמידים שעלו לישראל בגיל צעיר נמצא במגמת ירידה – מ-10% בשנתון 2008 ל-6% בשנתון 2017.בשנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בשיעור הנשירה של תלמידים בחינוך העל-יסודי בכל המגזרים, והצטמצמו הפערים בין תלמידים מהמגזר היהודי לבין תלמידים מהמגזר הערבי. עם זאת, כאמור, התופעה מוסיפה להיות רווחת בקרב קבוצות אוכלוסיות חלשות. אחד הפתרונות האפשריים למצב זה הוא לקדם פיתוח של מענים פדגוגיים חדשניים המותאמים לקבוצות האוכלוסייה הללו.