מערכת החינוך בישראל בשנים האחרונות: מבט על
מחבר: נחום בלס, יוסי שביט מחקרי מדיניות

הפרסום המלא נמצא בקישור מצד שמאל

 המבוא מתאר את ההתפתחויות שעברו על מערכת החינוך בישראל בשנים האחרונות. מדברי ההסבר לתקציבים, ובעיקר מהחלקים העוסקים בדגשים, עולה בבירור ששני השרים האחרונים שעמדו בראש המשרד הדגישו את אותם יעדים: (1) צמצום פערים בתקצוב החינוך לשכבות ולמגזרים; (2) צמצום מספר התלמידים בכיתות; (3) הרחבת שיעור הלומדים מתמטיקה מוגברת (חמש יחידות); (4) הרחבת שיעור הלומדים בחינוך המקצועי-טכנולוגי.

רקע

  • שיעור התלמידים החרדים והערבים עלה מ-15 אחוזים לכמעט 50 אחוזים בין 1960 ל-2000, והמשיך לעלות עד לשנת 2010, אך בין 2010 ל-2016 המצב השתנה. בתקופה זו נעצר ואף ירד מספר התלמידים הערבים שנרשמו לכיתה א'. באותה תקופה נבלם גם הגידול במספר התלמידים החרדים, וכעת הוא דומה לשיעור הצמיחה במגזרים אחרים באוכלוסייה היהודית.
  • בין שנת 2000 לשנת 2016 גדל תקציב משרד החינוך ב-86 אחוזים במונחים ריאליים. מספר עובדי ההוראה צמח ב-55 אחוזים ומספר הכיתות ב-34 אחוזים. באותה תקופה עלה מספר התלמידים ב-30 אחוזים בלבד.

יעד ראשון: צמצום פערים בתקצוב החינוך לשכבות ולמגזרים

  • בין שנת 2013/2014 לשנת 2015/2016 (תשע"ד–תשע"ו) נוספו לתקציב הכולל של החינוך היסודי הרשמי 878 מיליון שקלים, מתוכם רק 215 מיליון (24 אחוזים) הוקדשו לתלמידים בשני חמישוני הטיפוח הנמוכים. בחטיבת הביניים סל התוספת היה של 600 מיליון שקלים, מהם 172 מיליון לשני החמישונים התחתונים (29 אחוזים).
  • בחינוך העברי עלה התקציב הממוצע לתלמיד בחמישון הטיפוח התחתון ב-2 אחוזים. בחינוך הערבי בתי ספר משלושת עשירוני הטיפוח התחתונים זכו לתוספת ממוצעת של בין 3 אחוזים ל-5 אחוזים.

יעד שני: צמצום מספר התלמידים בכיתות

  • למרות ירידה מסוימת בגודל הכיתות בין שנת 2011 לשנת 2013, הרי בין 2013 ל-2016 נרשמה עלייה קלה במספר התלמידים בכיתות החינוך העברי, והאטה במגמת הצמצום של מספר התלמידים בכיתות החינוך הערבי.
  • בתי הספר במגזר הערבי והיהודי לא חוו שינוי משמעותי בעקבות החלטת הממשלה להקטין את מספר התלמידים בכיתות בשנת 2013/2014.

יעד שלישי: הרחבת שיעור הלומדים מתמטיקה מוגברת (חמש יחידות)

  • בין 2014 ל-2016 שיעור הזכאים לבגרות בחמש יחידות מתמטיקה עלה מ-9.5 אחוזים ל-11.4 אחוזים מכלל הניגשים לבגרות. ייתכן שחלק מהשינוי נובע משינוי בהרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית תלמידי כיתה י"ב.

יעד רביעי: הרחבת שיעור הלומדים בחינוך המקצועי-טכנולוגי

  • מאז 2010 עלה שיעור תלמידי החטיבה העליונה הלומדים בחינוך המקצועי-טכנולוגי ל-35 אחוזים בחינוך היהודי ול-43 אחוזים בחינוך הערבי – ובסך הכל 37.4 אחוזים מהתלמידים.

מבוא חינוך עברית

 

פרסומים נוספים שעשויים לעניין אותך