תמונת המאקרו של המשק בשנת 2016
מחבר: גלעד ברנד ואבי וייס מחקרי מדיניות

בתום שנת 2016 התמונה המאקרו-כלכלית בישראל מעורבת. בחמש השנים האחרונות ניכרת אמנם האטה בצמיחת המשק, אך מבחינת שוק העבודה המצב טוב מאוד ויש סימנים לכך שהמשק במצב הקרוב לתעסוקה מלאה

בתום שנת 2016 התמונה המאקרו-כלכלית בישראל מעורבת. בחמש השנים האחרונות ניכרת אמנם האטה בצמיחת המשק, אך מבחינת שוק העבודה המצב טוב מאוד ויש סימנים לכך שהמשק במצב הקרוב לתעסוקה מלאה. הנתונים עבור הרבעון הראשון של השנה העלו אמנם חשש מסוים למיתון, אך במרוצת השנה נתוני הצמיחה דווקא השתפרו והתמ"ג צפוי לצמוח ב-3.5 אחוזים – שיעור נמוך מעט ביחס לעבר אך גבוה משיעור הצמיחה בשנתיים הקודמות. בהמשך למגמה של השנים האחרונות, גם השנה הגידול בביקוש המצרפי נתמך בהתרחבות מהירה של הצריכה הפרטית. התרחבות זו מתאפשרת הודות לעלייה חדה יחסית בשכר בשנתיים האחרונות, לעלייה בתעסוקה ולהוזלה באשראי הצרכני. לצד זאת נמשכת ההאטה בייצוא וקיימת אמנם התאוששות בנתוני ההשקעות, אך זו נובעת בעיקר מפעילות של חברה גדולה אחת ואינה משקפת את יתר החברות במשק.

 

פרק זה לקוח מדוח מצב המדינה 2016, הפרסום השנתי של מרכז טאוב בעריכת פרופ' אבי וייס