תרשימים אינטראקטיביים

תרשימי גוגל שיצרו חוקרי מרכז טאוב מאפשרים לצפות בהתפתחויות של משתנים כלכליים-חברתיים שונים לאורך זמן, באמצעות לחיצה על כפתור ה-Play. צירי ה-x וה-y בכל תרשים ניתנים להחלפה (בלחיצה על שם הציר תיפתח רשימת אפשרויות לבחירה), כך שאפשר לבדוק את היחס בין מדדים שונים באותו נושא. כמו כן, אפשר לבחור אילו נתונים יוצגו בלחיצה על תיבות הסימון בתפריט בצד ימין של התרשים.

שיעורי עוני ואי שוויון

Data: data • Chart ID: MotionChartID1794719710d8googleVis-0.5.6
R version 3.1.2 (2014-10-31) • Google Terms of UseDocumentation and Data Policy

הגרף מציג נתונים שונים הקשורים לעוני ואי שוויון בישראל ובמדינות מפותחות אחרות. הנתונים הם: שיעורי עוני עבור פרטים (poverty_individuals), שיעורי עוני עבור משפחות (poverty_fam), עומק העוני (poverty_depth) ומדד ג'יני לאי שוויון (gini) – כל הנתונים בהכנסות פנויות (כלומר לאחר שמובאת בחשבון השפעתם של המסים ושל תשלומי העברה מהמדינה).
במבט השוואתי על שיעורי העוני אפשר לראות כי השיעורים בישראל גבוהים ביחס למרבית המדינות המפותחות, הן כשמדובר בפרטים והן כשמדובר במשפחות. לאורך השנים עלו שיעורי העוני בישראל, אף שחלה התמתנות מסוימת בעלייה בשנים האחרונות.
גם אי השוויון בהתפלגות ההכנסות בין משפחות בישראל (לפי מדד ג'יני, המיוצג בצבע העיגולים בתרשים – ראו מקרא בצד ימין למעלה) הוא מהגבוהים בעולם המפותח, ונמצא במגמת עלייה ארוכת טווח.
גם במדד עומק העוני, המודד את המרחק בין הכנסתן הממוצעת של המשפחות העניות לגובה קו העוני (מתוקנן לנפש סטנדרטית), מצבה של ישראל הלך והחמיר. בתחילת שנות התשעים עומק העוני היה נמוך ממרבית המדינות המפותחות – כלומר מצבן של המשפחות העניות היה חמור פחות – ואילו בסוף העשור האחרון העוני העמיק והתקרב לממוצע ה-OECD.