קרוב ל 919 תוצאות

הסקר החברתי – 2005

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

זה שש שנים שהמרכז עורך את הסקר החברתי. מדובר בסקר דעת קהל אשר נועד להתרשם מתחושת הרווחה ומתחושת הביטחון החברתי של…

קרא עוד

תשלומי העברה – מערכת הביטוח הלאומי – 2005

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

תשלומי ההעברה של המוסד לביטוח לאומי מהווים מכשיר התערבות מרכזי של הממשלה להקטנת אי-השוויון במשק ולצמצום היקפי העוני. הם ניתנים…

קרא עוד

שירותי רווחה אישיים – 2005

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

פרק זה מוקדש לבעיות ולקשיים הניצבים בפני שירותי הרווחה האישיים, שהם מהנדבכים המרכזיים של השירותים החברתיים.

קרא עוד

מערכת הבריאות – 2005

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הישגיה של מערכת הבריאות הישראלית לפחות בהיבטים של בריאות האוכלוסייה ושביעות הרצון מהמערכת נחשבים למפוארים. ישראל ממשיכה להיות מהמובילות במדינות…

קרא עוד

מערכת החינוך – 2005

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

השנה האחרונה מאופיינת ביציבות של המודדים המרכזיים של מערכת החינוך: במספרי התלמידים, בצפיפות התלמידים בכיתות, במספרי המורים ובמאפייניהם לא חלו…

קרא עוד

הוצאות הממשלה על שירותים חברתיים – 2005

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

בשנתיים האחרונות, בד בבד עם התחדשות הצמיחה והשיפור הכלכלי הכללי גדלו ממדי העוני, והפערים הכלכליים בחברה הישראלית הלכו והתרחבו.

קרא עוד

ממצאים עיקריים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2005

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הממצאים העיקריים מהדוח השנתי של המרכז לשנת 2005.

קרא עוד

הוראת מדיניות חברתית: מסגרת קונספטואלית לתכנית הוראה

מאת עידית וייס, ג'וני גל, יוסף קטן
מחקרי מדיניות

ההוצאה החברתית בישראל עמדה בשנת 2004 על  כ-53 אחוז מתקציב המדינה (ללא פרעון חוב). היקפה הרב של הוצאה זו, כמו…

קרא עוד

הוראת מדיניות חברתית: מסגרת קונספטואלית לתוכנית הוראה

מאת עידית וייס-גל, יוסף קטן ז”ל, ג’וני גל
מחקרי מדיניות

מטרת העבודה לבחון את הסוגיות השונות הדשורות בהוראת מדיניות חברתית במסגרת לימודי העבודה הסוציאלית במגמה להציע תכנית מפורטת להוראת מדיניות חברתית…

קרא עוד

מעורבותה של מערכת המשפט בעיצוב מדיניות הבריאות

מאת טוביה חורב
מחקרי מדיניות

מאז אישורו בכנסת עבר חוק ביטוח בריאות ממלכתי שינויים רבים. המגמות המסתמנות משינויי חקיקה אלה נסקרו בהרחבה במחקר קודם, שהתמקד…

קרא עוד

מערכת החינוך – 2004

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

החלק הראשון של הפרק מוקדש לסקירת ההתפתחות הכמותית של מערכת החינוך בכמה ממדים מרכזיים. 

קרא עוד

סיכום ממצאים – הקצאת משאבים לשירותים חברתיים 2004

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

סיכום הממצאים מהמחקרים בפרסום השנתי של המרכז לשנת 2004.

קרא עוד

הרפורמות בבריאות הנפש בישראל

מאת אבנר אליצור, יהודה ברוך, יעקב לרנר, מרדכי שני
מחקרי מדיניות

בעשורים האחרונים התפתחה התנועה לאל-מיסוד, שהביאה לידי רפורמות מרחיקות לכת בטיפול בחולי הנפש במדינות רבות בעולם המערבי.

קרא עוד

מישלבים חינוכיים: כיתות וקבוצות – הצעה לשינוי דרכי ההוראה בחינוך העל-יסודי

מאת דן שרון
מחקרי מדיניות

המסמך שלהלן מציע היערכות חינוכית חדשה בבית-הספר העל-יסודי.

קרא עוד

תעסוקה, אבטלה ומדיניות רווחה

מאת רוני בר-צורי
מחקרי מדיניות

סקירת המדיניות החברתית בהקשרה התעסוקתי ממוקדת בתופעת האבטלה בישראל ובדרכי ההתמודדות עמה על רקע ההשפעה של התפתחויות שונות ב"עולם העבודה…

קרא עוד

שחיקת השכר הנמוך ועוני גובר במשפחות עובדות: ישראל 1989-2002

מאת צבי זוסמן
מחקרי מדיניות

המשק הישראלי הוא בין המשקים המפותחים המעטים, בהם התרחבו מאז סוף שנות השמונים פערי השכר בין עובדים מיומנים ובעלי השכלה…

קרא עוד

הסקר החברתי – 2004

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

זה חמש שנים שמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל עורך סקר דעת קהל לבדיקת עמדות הציבור בסוגיות שונות של המדיניות…

קרא עוד

תשלומי העברה – מערכת הביטוח הלאומי – 2004

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

הדיון בהתפתחויות ובשינויים שחלו בשנים האחרונות בהיקף תשלומי ההעברה ובמספרם של מקבלי הגמלאות מציע שני סוגי הסברים: הסברים אקסוגניים, אלה…

קרא עוד

שירותי רווחה אישיים – 2004

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

תמהיל הצרכים, עוצמתם, דחיפותם והשינויים המתרחשים בהם מציבים בפני שירותי הרווחה האישיים אתגרים ולחצים מתמידים המחייבים התייחסות.

קרא עוד

שירותי בריאות – 2004

מאת יעקב קופ
מחקרי מדיניות

מאז 1995 שירותי הבריאות בישראל פועלים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ביצועי מערכת הבריאות הישראלית ושביעות רצון האוכלוסייה משירותי הבריאות…

קרא עוד