2014 p85 heb

פחות בוגרי סיעוד בקנה לעומת מדינות המערב30.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

פחות בוגרי סיעוד בקנה לעומת מדינות המערב: את הירידה במספר האחים המוסמכים בישראל לנפש מזין השיעור…

2014 p84 heb

מספר האחים המוסמכים לנפש בישראל נמוך יותר מבעולם המפותח30.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

מספר האחים המוסמכים לנפש בישראל נמוך יותר מבעולם המפותח: בעוד שמלאי הרופאים הגדול לנפש קנה לישראל…

2014 p83 heb

פחות רופאים בקנה ביחס לעולם המפותח30.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

פחות רופאים בקנה ביחס לעולם המפותח: מספר הרופאים בישראל גבוה ביחס לגודל האוכלוסייה, במידה רבה בזכות…

2014 p82 heb

צמצום בחלקה של ההוצאה הציבורית מכלל ההוצאה הלאומית על בריאות30.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

צמצום בחלקה של ההוצאה הציבורית מכלל ההוצאה הלאומית על בריאות: חלקו שלהמימון הציבורי מתוך כלל ההוצאה…

2014 p81 heb

תמותת התינוקות בישראל דומה ל-‏OECD30.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

תמותת התינוקות בישראל דומה ל-‏OECD תמותת התינוקות בישראל מצטמצמת בהתמדה בעשורים האחרונים, ומציבה את המדינה…

2014 p80 heb

ישראלים חיים יותר שנים30.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

ישראלים חיים יותר שנים: תוחלת החיים בישראל בקרב יהודים ולא-יהודים כאחד עלתה בעשורים האחרונים. יהודים בישראל…

2014 p78 heb

שיעורי אי התעסוקה בקרב גברים חרדים גבוהים בהרבה מלפני 35 שנה, ובקרב נשים חרדיות – ‏נמוכים יותר28.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שיעורי אי התעסוקה בקרב גברים חרדים גבוהים בהרבה מלפני 35 שנה, ובקרב נשים חרדיות –…

2014 p77 heb

שכרם של חרדים בעלי השכלה אקדמית גבוה יותר28.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שכרם של חרדים בעלי השכלה אקדמית גבוה יותר: יש פערי שכר גדולים בין אקדמאים ללא-אקדמאים באוכלוסייה…

2014 p76 heb

חרדים בעלי השכלה אקדמית עובדים יותר28.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

חרדים בעלי השכלה אקדמית עובדים יותר: השכלה גבוהה מעלה את הסבירות להיות מועסק בקרב חרדים –…

2014 p73 heb

השכלה היא גורם מרכזי לעלייה בהשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים שיש להן ילדים28.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

השכלה היא גורם מרכזי לעלייה בהשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים שיש להן ילדים: בקרב נשים בנות…

2014 p72 heb

יש קשר הדוק בין השכלה לגידול בשיעור הנשים בכוח העבודה28.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

יש קשר הדוק בין השכלה לגידול בשיעור הנשים בכוח העבודה: הקשר בין הישגים בתחום ההשכלה ובין…

2014 p71 heb

ליותר ויותר נשים בשוק העבודה יש השכלה אקדמית28.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

ליותר ויותר נשים בשוק העבודה יש השכלה אקדמית: סיבה מרכזית לעלייה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה היא…

2014 p70 heb

יותר נשים עובדות בכל קבוצות הגיל28.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

יותר נשים עובדות בכל קבוצות הגיל: העלייה בהשתתפות הנשים בשוק העבודה חוצה את כל קבוצות…

2014 p69 heb

עלייה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים יהודיות וערביות ‏28.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

עלייה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים יהודיות וערביות ‏: תמונת ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים…

2014 p68 heb

שיעור המועסקות בקרב יהודיות לא-חרדיות בגילי העבודה העיקריים עומד על כ-80 אחוז28.12.2014

מאת תמונת מצב המדינה 2014

שיעור המועסקות בקרב יהודיות לא-חרדיות בגילי העבודה העיקריים עומד על כ-80 אחוז: שיעורי התעסוקה של נשים…